Státní úřady a instituce

Info-Ostrava.cz Instituce a organizace Státní úřady a instituceVíce výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Moravskoslezský okres Ostrava-město

Zobrazit pouze výsledky lokality "okres Ostrava-město"


Český svářečský ústav s.r.o. - csuostrava.eu

Český svářečský ústav (dále jen ČSÚ) je výzkumná, vývojová, inspekční, certifikační a zkušební organizace, která působí v oboru svařování. Byla založena v roce 1994. Majoritním vlastníkem ČSÚ je s Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Činnost …

Ostrava, 17. listopadu 2172/15 (areál VŠB-TU Ostrava) - +420 597 321 587, +420 775 573 696

DOM - ZO 13, s.r.o. - domzo13.cz

Certifikační orgán akreditovaný Českým institutem pro akreditaci (ČIA), pro systémy managementu (QMS, EMS, BOZP) a pro proces svařování. Certifikační orgán pověřený Českými dráhami k posuzování/certifikaci systému řízení jakosti ve svařování na drážních ...

Ostrava, Válcovní 1244/46 - +420 596 616 334, +420 596 616 342

SUBIO EKO s.r.o. - subio.cz

Prodej bakterií a enzymů do žump, septiků, zahradních jezírek, kompostů, stájí, odpadů, na zápach, plísně, skvrny, do bioplynových stanic, atd. Výroba, obchod a služby v oblasti biologického rozkladu organické hmoty pomocí nepatogenních mikroorganismů a ...

Ostrava, Výstavní 2477/30 - +420 596 634 677, +420 605 254 826

TÜV NORD Czech, s.r.o. - tuv-nord.com

Certifikace systémů, výrobků a osob, Technické posudky a inspekce od materiálů až po technologické celky v různých průmyslových odvětvích, Certifikace dodavatelů a posouzení technologií a vlivu na životní prostředí (především v oblasti skleníkových plynů).

Ostrava, Pohraniční 52/23 - +420 595 955 510

PRÁCE v OSTRAVĚ .cz - PRACEvOSTRAVE.cz

Místo kde si najdete práci nebo nové zaměstnance v Ostravě a okolí.

Ostrava, Masarykovo nám. 391/13 - +420 724 500 898, +420 724 500 898

Vazební věznice Ostrava

Vazební věznice pro výkon vazby obviněných mužů, žen a mladistvých s odděleními pro výkon trestu odnětí svobody mužů, žen s dozorem a mužů s ostrahou.

Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 34a - +420 595 139 111

Krajské vojenské velitelství Ostrava - army.cz

Jako velitelství tohoto kraje se zaměřujeme na vykonávání státní správy na území Moravskoslezského kraje. Velitelství je příslušné pro fyzické a právnické osoby, které mají trvalý pobyt na tomto území. Zabýváme se i řešením žádosti státních občanů ČR o ...

Ostrava, Nádražní 1506/119

Odbor cizinecké policie Moravskoslezský kraj - policie.cz

Odbor se zabývá pobytem cizinců na území České republiky a problematikou s tím spojenou.

Ostrava, Milíčova 1231/20 - +420 974 721 829

Český telekomunikační úřad - ctu.cz

Úřady pro výkon státní správy včetně regulace ve věcech elektronických komunikací a regulace poštovních služeb.

Ostrava, Sokolská třída 2800/99 - +420 595 693 551

Nejvyšší kontrolní úřad - nku.cz

Kontrolujeme a posuzujeme hospodaření se státním majetkem i s finančními prostředky vybíranými na základě zákona.

Ostrava, Čs. legií 1719/5 - +420 233 045 840

Státní úřad pro jadernou bezpečnost - sujb.cz

Vykonávání státní správy a dozoru při využívání jaderné energie i ionizujícího záření v oblasti radiační ochrany.

Ostrava, Syllabova 1198/21 - +420 555 302 720, +420 555 302 720

Česká inspekce životního prostředí - cizp.cz

Zajišťujeme dozor nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí. Zabýváme se problematikou ekologické újmy a její prevencí.

Ostrava, Valchařská 72/15 - +420 595 134 111, +420 731 405 301

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR - uzis.cz

Ústav plní úkoly Národního zdravotnického informačního systému, provádí sběr a zpracování zdravotnických informací a vede národní zdravotní registry.

Ostrava, 17. listopadu 1790/5 - +420 597 374 185

Státní ústav pro kontrolu léčiv - OKL 407 - sukl.cz

Zajišťování státního dozoru nad vlastnostmi léčiv a zdravotnických prostředků, které jsou používány v humánní medicíně. Léčiva - klinické hodnocení léčiv, hraniční přípravky, registrace léčiv, dozor nad výrobou léčiv, distribuce léků Státní agentura pro …

Ostrava, Třída 17. listopadu 1790 - +420 272 185 546

Celní úřad pro Moravskoslezský kraj - celnisprava.cz

Instituce je bezpečnostním sborem a její činnost zapadá do systému celního dohledu nad zbožím v rámci jednotného celního území Evropské unie.

Ostrava, náměstí Svatopluka Čecha 547/8 - +420 596 270 300

Katastrální pracoviště Ostrava - cuzk.cz

Poskytování služeb v oblasti správy katastru nemovitostí prostřednictvím územně příslušného katastrálního pracoviště.

Ostrava, Vítkovická 3056/2 - +420 596 944 111

OSSZ Ostrava - cssz.cz

Organizace spravuje činnosti v oblastech povinného sociálního zabezpečení a lékařské posudkové služby.

Ostrava, Zelená 3158/34a - +420 596 662 111

Policie ČR - Městské ředitelství policie Ostrava - policie.cz

Odbor vnější služby a odbor služby kriminální policie a vyšetřování.

Ostrava, 30. dubna 1682/24 - +420 974 721 111

Český hydrometeorologický ústav - chmi.cz

Zřizování a provoz měřicích stanic a sítě s využíváním telekomunikačních sítí. Poskytování předpovědí a výstrah.

Ostrava, K Myslivně 2182/3 - +420 596 900 205, +420 596 900 209

Český statistický úřad - czso.cz

Získávání, zpracování a poskytování informací o hospodářských, společenských a ekologických jevech.

Ostrava, Repinova 2661/17 - +420 595 131 211

Česká obchodní inspekce - coi.cz

ČOI kontroluje a dozoruje prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost.

Ostrava, Provozní 5491/1 - +420 596 964 675

Česká školní inspekce - csicr.cz

Vykonávání veřejnosprávní kontroly v předškolních a školských zařízeních, ve střediscích a pracovištích praktického vyučování.

Ostrava, Matiční 2740/20 - +420 596 115 474, +420 723 447 341

ČESKÝ BÁŇSKÝ ÚŘAD - cbusbs.cz

Česká báňská správa dohlíží na hornickou činnost a požární ochranu v podzemí.

Ostrava, Veleslavínova 1598/18 - +420 596 100 211

Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj - suip.cz

Úřad pro inspekci práce. Orgán státní správy, jehož hlavním úkolem je kontrola dodržováni povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů.

Ostrava, Živičná 1123/2 - +420 950 179 211

Státní energetická inspekce - cr-sei.cz

Dohlížíme nad dodržováním podmínek podnikání a výkonem státní správy v energetických odvětvích. Poskytujeme poradenskou činnost.

Ostrava, Provozní 5491/1 - +420 596 946 061

Probační a mediační služba - pmscr.cz

Zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností.

Ostrava, 30. dubna 635/35 - +420 596 612 747, +420 731 692 774

Drážní inspekce - dicr.cz

Instituce zjišťuje příčiny mimořádných událostí, nehod a vykonává státní dozor na drahách.

Ostrava, Peterkova 132 - +420 736 521 046

Vrchní státní zastupitelství Olomouc - justice.cz

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 1835/34 - +420 596 116 702

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj - financnisprava.cz

Úřad vykonává správu daní, odvodů, záloh na tyto příjmy, spravuje dotace, ukládá pokuty, vybírá a vymáhá odvody, poplatky, úhrady, pokuty a penále.

Ostrava, Na Jízdárně 3163/3 - +420 596 611 785, +420 596 651 111

Úřad práce České republiky - mpsv.cz

Specializujeme se na zajišťování pracovních míst. Vedeme evidenci uchazečů o práci. Zajišťujeme státní sociální podporu a pomoc v hmotné nouzi.

Ostrava, Na Obvodu 1098/41 - +420 950 143 295, +420 950 143 762

Krajská veterinární správa pro Moravskoslezský kraj - svscr.cz

Instituce dbá na zdraví zvířat, na zdravotní nezávadnost potravin a na ochranu státu před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů.

Ostrava, Na Obvodu 1104/51 - +420 596 781 910, +420 596 781 911

Státní pozemkový úřad - spucr.cz

Zaměřujeme se na rozhodování o pozemkových úpravách a organizaci jejich provádění, zajišťování vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických plánů.

Ostrava, Nádražní 869/55 - +420 595 151 102, +420 595 151 106

Okresní soud v Ostravě - justice.cz

Provádění řízení ve většině občanskoprávních i trestních věcí v prvním stupni.

Ostrava, U Soudu 6187/4 - +420 596 972 111, +420 596 972 593

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko - rr-moravskoslezsko.cz

Příprava a řízení programů úspěšného čerpání dotací ze strukturálních fondů Evropské unie. Rozdělujeme finanční dotace dle předloženého rozvojového investičního projektu.

Ostrava, Na Jízdárně 2824/4 - +420 552 303 555, +420 552 303 501

DronCorp s.r.o. - droncorp.cz

Nabízíme kompletní servis leteckého snímkování profesionálním dronem s registrací u Úřadu pro civilní letectví včetně povolení k leteckým pracím a pojištěním. Nabízíme letecké foto a video služby včetně postprodukce a střihu. Tvoříme video také ze země ...

Ostrava, Hasičská 551/52 (Budova Dexon Office.) - +420 603 953 850

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - uzsvm.cz

Instituce jedná v řízení před soudy a úřady ve věcech týkajících se majetku státu namísto organizačních složek.

Ostrava, Lihovarská 1335/9 - +420 597 315 111, +420 597 315 400